Sekretess och villkor

1. Villkorens omfattning

Dessa allmänna villkor gäller för samtliga avtal om köp och leverans av produkter från Nordic Park AB:s (”Nordic Park”) befintliga sortiment och för samtliga avtal och uppdrag utförda av Nordic Parks som Nordic Parks åtar sig att utföra för avtalsparts och/eller uppdragsgivarens (”Uppdragsgivaren”) räkning (”Uppdraget”). Uppdragets omfattning definieras normalt i en projektbeskrivning, offert eller liknande uppdragsbeskrivning (”Uppdragsbeskrivningen”). Dessa allmänna villkor tillsammans med Uppdragsbeskrivningen utgör uppdragsavtalet (”Uppdragsavtalet”) mellan Nordic Parks och Uppdragsgivaren (tillsammans ”Parterna” och var för sig ”Part”). Avvikelser från dessa allmänna villkor måste avtalas skriftligen för att bli gällande. Vid eventuella motstridigheter mellan å ena sidan Uppdragsbeskrivningen och å andra sidan dessa allmänna villkor ska Uppdragsbeskrivningen ha företräde.

2. Uppdragets utförande

Nordic Parks ska utföra Uppdraget fackmannamässigt och i enlighet med de villkor och inom den tid Parterna har kommit överens om i Uppdragsbeskrivningen. Uppdragsgivaren har inte rätt att utan Nordic Parks skriftliga samtycke ändra Uppdragets innehåll och/eller omfattning under Uppdragets gång. Uppdragsgivarens ensidiga ändring av Uppdragets innehåll och/eller omfattning gjord utan Nordic Parks skriftliga samtycke (inklusive men inte begränsat till avbeställning eller reducerad beställning) efter lagd beställning, ska ses som ett väsentligt kontraktsbrott enligt paragraf 9 som bland annat ger Nordic Parks rätt till ersättning för all typ av uppkommen skada. Nordic Parks har rätt att utan Uppdragsgivarens samtycke anlita underkonsulter för genomförande av Uppdraget.

3. Ersättning och betalning för uppdraget

Ersättningen för Uppdraget framgår av enligt Uppdragsbeskrivningen. Uppdragsgivaren ska betala ersättning enligt överenskommen betalningsplan. Har sådan inte överenskommits får Nordic Parks fakturera månadsvis i efterskott för utfört arbete. Betalning ska, om inte annat avtalats, ske inom trettio (30) dagar från erhållen faktura. Vid försenad betalning har Nordic Parks rätt till dröjsmålsränta i enlighet med 6 § räntelagen (1975:635).

4. Sekretess

Information som Parterna har delgivit varandra inom ramen för Uppdraget ska vara strikt förbehållen Parterna. Om underkonsult anlitas har Nordic Parks rätt att till denne lämna ut information som Nordic Parks bedömer vara relevant för Uppdragets fullgörande, förutsatt att underkonsulten åtar sig att behandla informationen med sekretess. Obehörig användning och kopiering ska förebyggas och förhindras. Parterna ska försäkra sig om sekretess hos anställda. Nordic Parks har rätt att fritt använda information för att utföra Uppdraget. Sekretess gäller inte för information som: - blivit allmänt känd på annat sätt än genom brott mot detta avtal, - Part kan visa att denne utvecklat själv eller på behörigt sätt erhållit från tredje man, eller - Part kan visa att denne redan kände till då denne erhöll informationen Skyldigheten att iaktta sekretess enligt denna bestämmelse ska gälla i fem (5) år efter det att Uppdragsavtalet i övrigt upphört, även om detta skett genom hävning.

5. Rättigheter m.m.

I Uppdrag där Nordic Parks deltar med eller bidrar till formgivning och/eller konstruktion av produkter i en omfattning som inte enbart är att anses som rutinmässig anpassning ska samtliga immateriella rättigheter och know how som upp kommer i samband med eller till följd av formgivning eller konstruktion av dessa produkter exklusivt tillfalla Nordic Parks utan ersättning, om inte annat skriftligen har avtalats. I Uppdrag där Nordic Parks deltar med eller bidrar till formgivning och/eller konstruktion av produkter, i en omfattning som inte enbart är att anses som rutinmässig ska Nordic Parks anges som upphovsman till resultatet av Uppdraget, om inte annat skriftligen har avtalats. I Uppdrag där Nordic Parks vid framtagandet av produkter enbart deltar eller bidrar med enklare, rutinmässiga tillverkningstekniska anpassningar ska Nordic Parks äga en global licens, utan ytterligare ersättning, till att tillverka, marknadsföra och kommersialisera samtliga immateriella rättigheter och know how hänförliga till dessa produkter, om inte annat skriftligen har avtalats. Nordic Parks har äganderätten till original och arbetsmaterial som Nordic Parks upprättat i samband med Uppdraget.

6. Fel och reklamationer

Nordic Parks åtar sig att genom utbyte eller reparation avhjälpa fel i det utförda Uppdraget som beror på bristfälligheter i material, tillverkning eller konstruktion. Vill uppdragsgiven åberopa att Nordic Parks har försummat sina åtaganden enligt Uppdragsavtalet ska Uppdragsgivaren skriftligen meddela Nordic Parks detta inom trettio (30) dagar efter att Uppdragsgivaren upptäcker eller borde ha upptäckt försummelsen (reklamation). Nordic Parks ansvarar endast för fel som har reklamerats skriftligen inom trettio (30) dagar från leveransdagen. Uppdragsgivaren förlorar rätten att göra anspråk gällande mot Nordic Parks om reklamation inte sker enligt ovan. Uppdragsgivaren måste även inleda ett rättsligt förfarande senast inom ett (1) år från den tidpunkt då det arbete som omfattades av reklamationen avslutades eller, om arbetet inte har utförts, borde ha varit avslutat. Nordic Parks ansvarar inte för avvikelser eller brister som Uppdragsgivaren kunde ha uppmärksammat vid kontroll av korrektur och/eller varuprov, eller för fel eller skada som beror på av Uppdragsgivaren tillhandahållet material, information, instruktioner, arbetsledning eller andra förhållanden hänförliga till Uppdragsgivaren. Nordic Parks ansvar omfattar inte fel som uppkommit på grund av felaktig montering eller installation som ej utförts av Nordic Parks samt fel orsakade av omständigheter som tillkommit efter att risken för produkter tillverkade inom ramen för Uppdraget har övergått till Uppdragsgivaren, däri inbegripet, men inte begränsat till, skador som beror på normal användning eller slitage, eller som beror på bristande eller felaktig skötsel eller användning ej hänförlig till Nordic Parks.

7. Force Majeure

Om Part förhindras fullgöra sina åtaganden enligt uppdragsavtalet av omständighet som Part inte kunnat råda över såsom, men inte begränsat till, naturkatastrof eller annan extrem naturhändelse, krig, pandemi, blixtnedslag, eldsvåda, arbetskonflikt, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder. Om Uppdragsavtalets fullgörande till väsentliga delar förhindras för längre tid än sex (6) månader på grund av viss ovan angiven omständighet, äger Part skriftligen säga upp Uppdragsavtalet till omedelbart upphörande.

8. Äganderätt

Nordic Parks förbehåller sig äganderätten till levererade varor inom ramen för Uppdraget till dess Uppdragsgivaren fullgjort sina förpliktelser enligt Uppdragsavtalet.

9. Avtals upphörande

Vid väsentligt avtalsbrott av Uppdragsgivaren, däri inbegripet med inte begränsat till obefogad hävning av avtalet eller annat obefogat avbrott i utförandet av Uppdraget, dröjsmål med betalning eller annan på Uppdragsgivaren ankommande åtgärd som inte är att anses som obetydlig har Nordic Parks rätt att häva Parternas avtal om inte Uppdragsgivaren inom trettio (30) dagar från begäran om rättelse har efterkommit sådan rättelse. Nordic Parks har även rätt att avbryta utförandet av Uppdraget i avvaktan på att Uppdragsgivaren har rättat sig. Nordic Parks har rätt till ersättning för all typ av skada som Nordic Parks drabbats av på grund av väsentligt kontraktsbrott från Uppdragsgivaren sida. Vid väsentligt avtalsbrott av Nordic Parks har Uppdragsgivaren rätt att häva avtalet genom skriftlig uppsägning, om inte Nordic Parks inom trettio (30) dagar från begäran om rättelse har efterkommit sådan rättelse i vad mån är möjligt. Vid väsentligt kontraktsbrott av Nordic Parks har Uppdragsgivaren rätt till ersättning för uppkommen skada. Sådan ersättning kan utgå med maximalt det belopp som Nordic Parks vid tidpunkten för hävningen har erhållit i betalning. Vid eventuella krav från tredje man på grund av uppdraget eller dess resultat ska Uppdragsgivaren hålla Nordic Parks skadelös.

10. Tvist

Tvister som uppstår i anledning av Parternas avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden ska bestå av en skiljedomare. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.

Kontakta oss

Maila oss på info@nordicparks.se eller ring 021 - 444 00 90

Nordic Parks
Tunbytorpsgatan 20, Vasteras
Sweden
Org.nr: 555-123456789